Chúng tôi lấy đào tạo nghề nghiệp – thực hành làm định hướng chủ yếu, không chỉ quan tâm trau dồi kiến thức mà trau dồi kiến thức phải đi đôi với rèn luyện kỹ năng thực hành, phát triển tư duy tìm tòi sáng tạo, kết hợp lý luận với thực tiễn.

Chúng tôi không chỉ quan tâm phát triển tài năng mà phát triển tài năng phải đi đôi với bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhằm đào tạo người giúp việc thành những con người phát triển toàn diện, có tâm đức và chuyên môn nghề giúp việc giỏi.